Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kereszt szó eredete

 Kör és kereszt

A latin CUR, CIR, GUR stb szavak a magyar KÖR szóból származnak, ahogyan a latin GUR is azonos a magyar GUR-ral, mely szintúgy a KÖR származéka.

 

Márpedig ha:

 

CURrit (ejtsd: KLJRrit) = KEResztül,

CREPo (ejtsd: KREPo) = KeREPIő (magyarul képzett szó tehát a CRepo),

CRux (ejtsd: KRuksz) = KEReszt,

CRucifigQ (KRuszifrgó) = KEReszten függő (!),

 

-akkor aligha kételkedhetünk abban, hogy a KRisztus, a KEResztény, az angol CHRistian stb.

a KÖR szóval, avagy annak KER változatával kezdődik, és a KR változat a K és az R mássalhangzók közötti magánhangzó elhagyásával, „elharapásával" keletkezett. Ha ezen valaki netán meglepődik most, kérem nézze meg a következő szavakat is:

 

CRISTus, ejtsd: KRISZTus = Jézus megnevezése

CRISTa, ejtsd: KRISZTa = (sisak)forgó

CRISTatus, ejtsd: KRISZTatus = (sisak)forgós

CRISpus, ejtsd: KRISZpus = göndör

CRISpo, ejtsd: KRISZpo = forgat

 

(Köröző). Régen pontosan ezt értették alatta és a. A fenti szavak alapján megállapíthatjuk, hogy a nőnemű KRISZTa = forgó szó hímnemű alakja a KRISZTus, jelentése tehát ugyancsak = forgó. Az újtestamentumi KRISZTus tehát a fentiekből egész egyszerűen: FORGÓ. Így teljes neve: FORGÓ JÉZUS, illetve fordított jelzős szerkezetben:

b. Láthattuk, hogy a CR (ejtsd: KR) keresztet is jelent, de kört is. Ezt méginkább alátámasztja az, hogy e szónak a „göndör" értelme is van.

Látható tehát, hogy a kör és a kereszt és a forgás valami módon azonos fogalmak. De miként?

A hamarosan következő AU című fejezetben látjuk majd bizonyításával együtt, hogy

 

AUDAX = ÜGYES.

 

Következésképp Krisztus alapszava:

 

KRUX = KÖRÖS.

 

Ennek titkát tárjuk fel az alábbiakban. A kereszt:

 

A kör, a kereszt és a forgás összefüggése, mi több, fogalmi azonossága legegyszerűbben a következő módon érthető meg és bizonyítható be.

 

Adódik az elharapott magánhangzó beiktatásával:a KRISpo miért a. A KRIS teljes hangállománnyal bizonnyal: KÖRÖS, vagy KÖRÖZ, így érthető meg, hogy a KRISpus miért

 

KöRÖZpo

KöRÖZpus

 

(Gondolhatunk arra is, hogy nem KöR, hanem GöR helyettesítendő be, de ez a kis bizonytalanság a KöR = GöR azonosság miatt most figyelmen kívül hagyható.)

Hogy miként lett a KÖRISTEN szó is, most messze vezetne (Köristen = kör+ős+ten), itt elegendő az alapgondolatot megérteni, melyhez a KÖR szó vezet el.

 

Könnyű megállapítani, hogy ez a kereszt nem más, mint négy részre OSZTott KER (kör), azaz a régi magyar nyelv szerint fordított szórendben KÖROSZT, KERESZT, KÖRÖSZT, „elharapott" magánhangzóval, s latinos végződésekkel: KRISZT, KRISZTa, KRISZTus és így tovább.

 

(A „kelta" kereszt az egyenlő szárú kereszttel négy részre osztott kör. Lásd még az alábbiakban található glóriás Krisztus képet!)

 

Láthatjuk, a kelta kereszt magába foglalja mindazt, amit az előző oldalakon felsorakoztatott szavak jelentenek. Itt együtt van a kör és a kereszt. A lényeg tehát az egyenlő szárú kereszttel, a + alakú kereszttel osztott körben keresendő, mely nem egyéb, mint az egyik ősi betű, lásd a képet alul.

 

 

Be kell tehát látnunk már az eddigiekből is, hogy a kör és a kereszt szorosan összetartozó fogalmak, másként nem is érthetnénk meg sok fogalmi kapcsolatot. Például a német KIRCHE szó, mint körtemplom (s a templom kereszténység előtti szó), aligha kapcsolódhat másként a

 

CRISTian

CRISTus

CRUX (keresztfa)

CORtex (fakéreg, a fát KÖRülvevő réteg)

CORusco (sebesen köröz vmivel)

CORona (koszorú, KORbe állított ostromhad)

KORösztény stb. szavakhoz

 

S tessék csak mégegyszer elolvasni az előző mondat utolsó három, dőlt betűvel szedett szavát: külön is, és együtt is.

A KERESZT szó aligha lehet más, mint OSZTott KOR, KOR­OSZT, KÖRŐSZT, KERESZT, ám valójában a KÖRÖZ szó áll benne. A KERESZTénység hátterében tehát a ma magyarnak nevezett nyelv áll.

Hogy nehezen vesszük észre a KÖR és a KÖRÖZ szót a KERESZT szóban, annak oka az, hogy a „mai" KERESZT, nem az a kereszt, amely a keresztény szóban áll! Ugyanis kétféle kereszt van,s e  két kereszt korántsem azonos egymással. Összekeverésük a lényeg elvesztéséből fakad. ( lásd lenti kép )

 

E kétféle kereszt közötti különbségről ismét csak a ma magyarnak nevezett nyelv és gondolkodásmód mesél.

 

A † az élet jele, mi több, egy betű, amelynek fogalom szerinti olvasata: ÉL.

A + alakú kereszt szintén betű.Az egyenlő szárú kereszt rajzolandó kenyérre (mely eredetileg E keresztet ma is „szerkereszt"-nek nevezik a hagyományokat őrző magyarok. Ez a kereszt a szaporodást, többszörözést, de a szerzést-szorzást is jelentette, 17.000 év óta már biztosan. Lehet függőlegesen is, de „X" alakban is írni. (Nem véletlen tehát, hogy ez a jel a megfelelő számtani műveletek jele, szintúgy az ősi magyar írásbeliség hagyományaként, hiszen SZERkereszt!) Látjuk tehát, igen ősi gyökerű például az új kenyér felületét kereszt alakúan bevágni, vagy fölötte késsel levegőbe rajzolni a keresztet.

Most pedig már csak az a kérdés, hogy a + milyen szerepet hordoz a körben, s miként került oda.

 

A R<l> a világ kereke, mely forog-forog a kezdetektől az idők végezetéig. A kör pedig maga a Nap. A Teremtőt a Nap fejezi ki, úgy is tartották, hogy benne lakozik az Isten. Benne a körfővel a Köristen gondolata fejeződik ki. (Köristenes, Körízten, Kurteniz ­ mely utóbbi például a Kassu [kusita hun} birodalom neve is volt stb.)</l>

 

Csodálatosan példázza ezt a somogyi pásztortánc. + alakban egymásra tesznek két botot, és ekörül táncolnak: .Ebben is a Köristen fogalmazódik meg. (A somogyiak tehát aligha az Ural vidékéről kerültek ide. Persze mások sem.)

E jelet tárgyból is sokszor elkészítették.

 

 

 

A képen lévő forgó kereszttel:a  forgó 8-9.000 évvel ezelőtt már biztosan forgott. (Akkori a rajz.) Végein a toll (a pihe) a lélek szimbóluma, de tárgyként e tollak valóban forgatták is, miáltal a jel - a kereszttel négy egyenlő részre osztott kör - jelenrése teljes egészében kifejeződött. Krisztus emiatt forog, KÖRÖZ, akár a sisakforgó (CRISTa). Az alábbi képen Jézus látható, feje felett a négy részre.( lásd kép lent)

 

 

 

A KÖRÖZ szóban rejlik tehát a „KÖRÖSZTény" (christian) szó valódi értelme

= kerep, azaz forgó. (Egyébként is a „latin" CeREPo ­KEREPIő.) A KÖRben lévő két átló metszéspontja a mag, a testesülés, innen tehát a „KORpus" szó, fogalom is. Mert a KORpus is forgó, hiszen mivel a latin us végződés elhagyható, csak a nemet jelöli, marad

hívei közé való beavatás.valódi értelmében tisztelője, s a egész egyszerűen szóból is, ami pedig igazán őseredeti magyar szó, jelentése nem is kérdéses. Mindebből adódik, hogy . De hát ez egyértelműen adódik a „kereszt" szóban lévő Tehát e fogalomkörben mindenütt a forgásra akadunk. Így válik teljesen érthetővé, hogy a „kereszt" alapja a „köröz", vagy „körös" ige, és a -t végződés teszi főnévvé. Mint például tör-tört, kör-köret, visel-viselt (holmi) stb. Tehát

(Az egyenlőszárú kereszt a suméroknál az ember és a szellemvilág közötti szövetség jele.)

10.000 évvel ezelőtt. Hogy sokfelé eltorzult ez a gondolatkör: a lényeget illetően mit sem számít. Még mindig megértjük. Más nyelven mindez megmagyarázhatatlan. Tehát e fogalomkör, vallás és hitvilág magyarul fogalmazódott meg, mégpedig a leletek alapján

 

 

 

Összegezve:

 

Nem csak azt láttuk a kört bemutató két fejezetben, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv feltétlenül köznyelv volt a mai Itália területén akkor, amikor formálódott a latin nyelv, hanem azt is, hogy ekkoron Kis-Ázsiában szintén helybéli nyelv volt, s mélységesen meghatározta Kis-Ázsia kultúráját is. Továbbá nem csak a nyelvből, hanem tágabb jelentésekből is igazolva láthatjuk, hogy az egyik legelterjedtebb mai vallás nem más, mint az őskultúra vallása, melynek lényege legapróbb részletéig is kiolvasható a magyar nyelvből. (Persze a Korán is a KÖR, az iszlám pedig az ÍZ szavunkkal kezdődik. Lásd a függeléket.) Mert e nyelv az ősi idők vallási-tudományi nyelve volt, mióta világ a világ.

Vajon kinek áll érdekében ezt palástolni, elfedni még mindig?

 

álló keresztet lát lelki szemei előtt, hanem egy folyton forgó kört, benne az egyenlő szárú küllővel (körlővel). Ez az egész ősi magyar gondolat, mint ahogy teljes fogalomköre is a magyar műveltségből, nyelvből fakad. S végül: Krisztus lényegét csak az érti meg, aki

 

Függelék

 

Szükséges ide helyeznem az alábbiakat, mert itt váltak végleg áttekinthetővé ősvallásunk) alapfogalmai. Ezek pedig: EGY, JÓ, TEN, IS (ŐS), HÁROM, KÖR, KÖRÖS, KÖRISTEN, KERESZT, MAG, NAP, NAPÚRFI (KRISZTUS) stb. Az ezekről eddig leírtak ismeretében most már olvasni tudjuk Krisztus korai, „előírt" kéztartását is.

Íme két különböző képről Krisztus jeleket mutató jobb kézfeje ( kép )

 

 Jól látható, hogy Krisztus ujjai pontosan formázzák meg a következőket: EGY, HÁROM, KÖR, TEN, KÖRTEN, KÖRTENÍZ, az EGY HÁRMassága, a HÁROM EGYsége. Megjegyzem, hogy ÍZ és IS nem teljesen ugyanaz már az ókor vége felé, tehát a TENIZ és az ISTEN szavak között van némi eltérés.

om. Éppen e tulajdonsága miatt nevezzük ÍZnek. Ám az ÍZ­ület érreménye is ez: a mozgást lehetővé tevő, annak rejtett lényege. Ezért azonos szó az ÍZület ÍZe és a cukor ÍZe. A lényeg: az ÍZ ÍZ jelentése is valóban ez: IZ." De alapjaiban az IZ és az IS (ős) mégis ugyanazt tartalmazza. Mindkettő az EGYben rejlő lényeg. Az ÍZ az IS kiterjesztése, ami valószínűleg kései „hitmagyarázat" nyoma, ám ez is nyelvünk szerinti. Mert ha egy pillanatra belegondolunk, rájövünk, IS = ŐS, vér szerinti előd, teremtő, IZ pedig: „nem látható lényeg". Régi megfogalmazásban:

S ha most visszatekintünk, az előző képen bemutatott, Krisztus kört formázó két ujja megadja azt is, ami a magyar nyelv szerinti „megnyilatkozás" értelme: a világ és az élet teremtését. Két ujja közül csak a MAG hiányzik, hogy teljes legyen a „fogalomtár". (A ,,latinoknak" természetesen ehhez nincs sok közük, mint ahogy a római keresztényüldözés sem a latin polgárok műve, hamisítás az ő nyakukba varrni. A történelemkönyvek szemérmetesen hallgatnak a valóságról.)

 

Varga Csaba : A kőkor élő nyelve / részlet /

 

 

Megjegyzés:

Az eddigieket összegezve talán összerakhatjuk Jézus valódi nevét is.

A Kharax - Körös - Körösztös - Keresztes vezetéknév jelentése és leszármazási vonala tiszta és egyértelmű.

Próbáljuk megfejteni,azt hiszem nem tévedek túl nagyot, amikor a következő értelmezést javaslom:

Jesus - Jézus - Jézu - (Jesu - Jezu) - Győző

A j-gy hangcserére a magyarban számos példa van. Pl. jön-gyön. jövelkezik-gyülekezik, jer-(jöjj)-gyere, stb.

Jézus Krisztus neve mai magyarsággal tehát így hangzik (és helyes sorrendben):

Keresztes Győző

De hiszen tudjuk: "E jelben győzni fogsz"

Ő is ezt tette.

 

251006_168609173201936_100001585639962_462031_1396859_n.jpg

 

Jól látható, hogy Krisztus ujjai pontosan formázzák meg a következőket: EGY, HÁROM, KÖR, TEN, KÖRTEN, KÖRTENÍZ, az EGY HÁRMassága, a HÁROM EGYsége. Megjegyzem, hogy ÍZ és IS nem teljesen ugyanaz már az ókor vége felé, tehát a TENIZ és az ISTEN szavak között van némi eltérés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255627_168609233201930_100001585639962_462033_4238186_n.jpg

 

 

 Kelta kereszt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254559_168609273201926_100001585639962_462034_3369597_n.jpg

 

 

E két kereszt korántsem azonos egymással. Összekeverésük a lényeg elvesztéséből fakad. E kétféle kereszt közötti különbségről ismét csak a ma magyarnak nevezett nyelv és gondolkodásmód mesél.

 

 

 

 

254274_168609376535249_100001585639962_462035_4151617_n.jpg

 

 

Jézus látható itt, feje felett a négy részre osztott forgó kereszttel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251240_168609536535233_100001585639962_462037_2135804_n.jpg

 

 

Láthatjuk, a kelta kereszt magába foglalja mindazt, amit az előző oldalakon felsorakoztatott szavak jelentenek. Itt együtt van a kör és a kereszt. A lényeg tehát az egyenlő szárú kereszttel, a + alakú kereszttel osztott körben keresendő, mely nem egyéb, mint az egyik ősi betű ez itt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249739_168609746535212_100001585639962_462039_42024_n.jpg

 

 

Ez a forgó 8-9.000 évvel ezelőtt már biztosan forgott. (Akkori a rajz.) Végein a toll (a pihe) a lélek szimbóluma, de tárgyként e tollak valóban forgatták is, miáltal a jel - a kereszttel négy egyenlő részre osztott kör - jelenrése teljes egészében kifejeződött. Krisztus emiatt forog, KÖRÖZ, akár a sisakforgó (CRISTa).